سینی میوه ( مناسب برای ۳۰ نفر)

500,000 تومان

سه نوع میوه خاص + دو نوع میوه فصل