سینی فینگرفود

تخفیف!
۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۸۰۹,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹۴۹,۰۰۰ تومان

سینی مزه

تخفیف!
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

سینی میوه

تخفیف!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱,۲۸۹,۰۰۰ تومان

کیک تولد

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
۷۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵۵,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان

فینگرفود تولد

تخفیف!
۴۸,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۹,۵۰۰ تومان
تخفیف!
۴۸,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۱,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

پک تولد کودک

۲۰۵,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان

شات ها و تارت ها

۴۴,۵۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۵۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان

دسته بندی خوشمزه ها

پک پذیرایی